Index
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2012-2016
2009-2011
2005-2008
Before 2005

Shenqing Wang, Yi Zhang, Liangwei Zhang, Yan Huang, Jie Zhang, Kena Zhang, Yujie Huang, Gaoxing Su, Lingxin Chen*, Bing Yan*, Unraveling the Complex Dynamics of Signaling Molecules in Cellular Signal Transduction, PNAS Nexus 2024, in press.

Shumei Zhai*, Xianzhi Zhang, Mingdi Jiang, Yujia Liu, Guangbo Qu, Xiaomiao Cui, Cristina-Maria Hirschbiegel, Yuanchang Liu, Colby Alves, Yi-Wei Lee, Guibin Jiang, Bing Yan* and Vincent M. Rotello*, Nanoparticles with intermediate hydrophobicity polarize macrophages to plaque-specific Mox phenotype via Nrf2 and HO-1 activation, Journal of Hazardous Materials 2024, in press.

Yunxia Ji, Yunqing Wang, Xiaoyan Wang, Changjun Lv, Qunfang Zhou, Guibin Jiang, Bing Yan*, Lingxin Chen*, Beyond the Promise: Exploring the Complex Interactions of Nanoparticles within Biological Systems, Journal of Hazardous Materials 2024, in press.

Xiaofei Zhou, Iliana E. Medina-Ramirez, Gaoxing Su, Yin Liu*, Bing Yan*, All Roads Lead to Rome: Comparing Nanoparticle- and Small Molecule-Driven Cell Autophagy, Small 2024, in press.

Xiaomeng Ji, Jiale Liu, Jiefeng Liang, Xiaoxia Feng, Xiaoyun Liu, Yingjun Wang, Xiangfeng Chen, Guangbo Qu, Bing Yan, Runzeng Liu*,The Hidden Diet: Synthetic Antioxidants in Packaged Food and Their Impact on Human Exposure and Health, Environment International 2024, in press.

Wang, Dingyi; Zhou, Qunfang; Yin, Yongguang*; Lu, Dawei; Hu, Ligang; Richmond, Robert H.; Moon, Hyo-Bang; Yan, Bing*; Jiang, Guibin, Implications of Fukushima's Radioactive Water Discharge on Global Environmental Sustainability, Environmental Science & Technology 2024, in press.

Yongtao Xu, Haiqing Wang, Sheng Ye, Zhenda Liang, Zhiquan Chen, Xiaohong Wang, Li Zhou*, Bing Yan, Goethite Adaptation Prompts Alterations in Antibiotic Susceptibility and Suppresses Development of Antibiotic Resistance in Bacteria, Science of the Total Environment 2024, in press.

Xuan Mao, Yujiao Liu, Yongyi Wei, Xiaodi Li, Yin Liu, Gaoxing Su, Xiaohong Wang, Jianbo Jia, Bing Yan,Threats of per- and polyfluoroalkyl pollutants to susceptible populations, Science of the Total Environment 2024

Jian Liu, Zihui Huo, Yuchong Mo, Yuting Wen, Xiliang Yan, Weizhen Liu, Hongyu Zhou, Bing Yan, Impacts of biochar aging on its interactions with As(III) and the combined cytotoxicity, Environmental Research 2024, in press.

Yujie Huang, Qi Miu, Raymond W.M. Kwong, Dapeng Zhang, Yuchuan Fan, Ming Zhou, Xiliang Yan, Jianbo Jia, Bing Yan, Chengjun Li,Leveraging the One Health concept for arsenic sustainability,Eco-Environment & Health, 2024

Jian Liu, Guizhen Yan, Zihui Huo, Yucong Mo, Yuting Wen, Weizhen Liu,* Hongyu Zhou,* Bing Yan, and Zhang Lin, Thallium’s Threat to Aquatic Life: Stage-Specific Toxicity in Zebrafish Embryos and Larvae, Environment & Health , 2024, in press.