Index
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2012-2016
2009-2011
2005-2008
Before 2005

Chengjun Li, Huan Zhong, Wenjing Ning, Gao Hu, Mengjie Wu, Yujie Liu, Bing Yan, Hongqiang Ren, Christian Sonne, Integrating climate-pest interactions into crop projections for sustainable agriculture. Nature Food 2024, in press.

Shenqing Wang, Yi Zhang, Liangwei Zhang, Yan Huang, Jie Zhang, Kena Zhang, Yujie Huang, Gaoxing Su, Lingxin Chen*, Bing Yan*, Unraveling the Complex Dynamics of Signaling Molecules in Cellular Signal Transduction, PNAS Nexus 2024, in press.

Yunxia Jia, Libang Chen, Yunqing Wang, Jinjin Zhang, Yue Yu, Meirong Wang, Xiaoyan Wang, Weili Liu, Bing Yan,Liang Xiao, Xiaodong Song*, Changjun Lv*, Lingxin Chen, Realistic Nanoplastics Induced Pulmonary Damages via the Crosstalk of Ferritinophagy and Mitochondrial Dysfunction, ACS Nano , 2024, in press.

Yanfei Zhou, Xiao-Xia Zhou*, Hao Jiang, Wenzhi Liu, Fengyuan Chen, Jorge L. Gardea-Torresdey, and Bing Yan, In Vitro Toxicity and Modeling Reveal Nanoplastic Effects on Marine Bivalves, ACS Nano , 2024, in press.

Jie Shen, Jiale Liu, Xiaomeng Ji, Jiefeng Liang, Xiaoxia Feng, Xiaoyun Liu, Yingjun Wang, Qingzhe Zhang, Qiu Zhang*, Guangbo Qu, Bing Yan, Runzeng Liu*, Nail salon dust reveals alarmingly high photoinitiator levels: Assessing occupational risks, Journal of Hazardous Materials , 2024, in press.

Shumei Zhai*, Xianzhi Zhang, Mingdi Jiang, Yujia Liu, Guangbo Qu, Xiaomiao Cui, Cristina-Maria Hirschbiegel, Yuanchang Liu, Colby Alves, Yi-Wei Lee, Guibin Jiang, Bing Yan* and Vincent M. Rotello*, Nanoparticles with intermediate hydrophobicity polarize macrophages to plaque-specific Mox phenotype via Nrf2 and HO-1 activation, Journal of Hazardous Materials 2024, in press.

Yunxia Ji, Yunqing Wang, Xiaoyan Wang, Changjun Lv, Qunfang Zhou, Guibin Jiang, Bing Yan*, Lingxin Chen*, Beyond the Promise: Exploring the Complex Interactions of Nanoparticles within Biological Systems, Journal of Hazardous Materials 2024, in press.

Tongtong Xiang, Chunzhen Shi*, Yunhe Guo, Jie Zhang, Weicui Min, Jiazheng Sun, Jifu Liu, Xiliang Yan, Yanna Liu, Linlin Yao, Yuxiang Mao, Xiaoxi Yang*, Jianbo Shi, Bing Yan, Guangbo Qu, Guibin Jiang, Effect-directed analysis of androgenic compounds from sewage sludges in China Water Research 2024, in press.

Xiaofei Zhou, Iliana E. Medina-Ramirez, Gaoxing Su, Yin Liu*, Bing Yan*, All Roads Lead to Rome: Comparing Nanoparticle- and Small Molecule-Driven Cell Autophagy, Small 2024, in press.

Xiaomeng Ji, Jiale Liu, Jiefeng Liang, Xiaoxia Feng, Xiaoyun Liu, Yingjun Wang, Xiangfeng Chen, Guangbo Qu, Bing Yan, Runzeng Liu*,The Hidden Diet: Synthetic Antioxidants in Packaged Food and Their Impact on Human Exposure and Health, Environment International 2024, in press.

Wang, Dingyi; Zhou, Qunfang; Yin, Yongguang*; Lu, Dawei; Hu, Ligang; Richmond, Robert H.; Moon, Hyo-Bang; Yan, Bing*; Jiang, Guibin, Implications of Fukushima's Radioactive Water Discharge on Global Environmental Sustainability, Environmental Science & Technology 2024, in press.

Ziyue Yu, Qiuying An, Tong Zhou, Li Zhou*, Bing Yan*,Meta-analysis unravels the complex combined toxicity of microplastics and antibiotics in aquatic ecosystems,Science of The Total Environment,2024

Yongtao Xu, Haiqing Wang, Sheng Ye, Zhenda Liang, Zhiquan Chen, Xiaohong Wang, Li Zhou*, Bing Yan, Goethite Adaptation Prompts Alterations in Antibiotic Susceptibility and Suppresses Development of Antibiotic Resistance in Bacteria, Science of the Total Environment 2024, in press.

Xuan Mao, Yujiao Liu, Yongyi Wei, Xiaodi Li, Yin Liu, Gaoxing Su, Xiaohong Wang, Jianbo Jia, Bing Yan,Threats of per- and polyfluoroalkyl pollutants to susceptible populations, Science of the Total Environment 2024

Jian Liu, Zihui Huo, Yuchong Mo, Yuting Wen, Xiliang Yan, Weizhen Liu, Hongyu Zhou, Bing Yan, Impacts of biochar aging on its interactions with As(III) and the combined cytotoxicity, Environmental Research 2024, in press.

Yujie Huang, Qi Miu, Raymond W.M. Kwong, Dapeng Zhang, Yuchuan Fan, Ming Zhou, Xiliang Yan, Jianbo Jia, Bing Yan, Chengjun Li,Leveraging the One Health concept for arsenic sustainability,Eco-Environment & Health, 2024

Jian Liu, Guizhen Yan, Zihui Huo, Yucong Mo, Yuting Wen, Weizhen Liu,* Hongyu Zhou,* Bing Yan, and Zhang Lin, Thallium’s Threat to Aquatic Life: Stage-Specific Toxicity in Zebrafish Embryos and Larvae, Environment & Health , 2024, in press.

Yijun Pang, Didi Yang, Xuke Fan, Jie Tong, Zhiquan Chen, Li Zhoua*, Bing Yan, Assembling Oxygen Vacancy-enriched Co3O4/CeO2 Nanozyme Potential for Wastewater Analysis and Treatment. Journal of Materials Science, 2024, in press.