Index
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2012-2016
2009-2011
2005-2008
Before 2005

C Li, H Zhong, Y Xie, T Bai, B Yan, C Sonne. Speed up multi-pathogen surveillance The Lancet 2023, 401 (10374), 345-346 (IF: 202.731)

Xiliang Yan, Tongtao Yue, David A. Winkler, Yongguang Yin, Hao Zhu, Guibin Jiang, Bing Yan*. Converting Nanotoxicity Data to Information Using Artificial Intelligence and Simulation Chemical Reviews 2023. (IF: 72.087)

Juan Ma, Shenqing Wang, Chuanfang Zhao, Xiliang Yan, Quanzhong Ren, Zheng Dong, Jiahuang Qiu, Yin Liu, Ming Xu, Bing Yan*, Sijin Liu*. Computer-aided discovery of potent broad-spectrum vaccine adjuvants Angewandte Chemie International Edition 2023. (IF: 16.823)

Yanfei Zhou, Wenzhi Liu, Hao Jiang, Fengyuan Chen, Yanping Li, Jorge Gardea-Torresdey, Xiaoxia Zhou*,Bing Yan. Surface Charge-Driven Ferroptosis and Mitochondrial Dysfunction Is Involved in Toxicity Diversity in the Marine Bivalve Exposed to Nanoplastics. ACS Nano 2023(Accepted) 2023. (IF: 15.88)

Mengying Qi, Xudong Wang, Jiahao Chen, Yin Liu,* Yun Liu, Jianbo Jia, Lingxiangyu Li, Tongtao Yue, Lirong Gao, Bing Yan, Bin Zhao, and Ming Xu*. Transformation, Absorption and Toxicological Mechanisms of Silver Nanoparticles in the Gastrointestinal Tract Following Oral Exposure ACS Nano 2023 2023. (IF: 15.88)

Zhiquan Chen, Didi Yang, Zhenda Liang, Yongtao Xu, Yijun Pang, Gang Xu, Chaoxiang Chen, Kunyu Ma, Li Zhou* and Bing Yan. Leveraging Oxygen-Vacancy-Rich Yb-MnO2/N-Carbon Quantum Dots Heterostructure for Solar Light-Driven Tetracycline Detoxification and Antibiotic-Resistant Bacteria Inactivation. Chemical Engineering Journal 2023 2023. (IF: 15.1)

Guohong Liu, Xiliang Yan*, Chengjun Li*, Song Hu, Jiachen Yan, Bing Yan*. Unraveling the joint toxicity of transition-metal dichalcogenides and per- and polyfluoroalkyl substances in aqueous mediums by experimentation, machine learning and molecular dynamics. Journal of Hazardous Materials 2023, 443, 130303. (IF: 14.224)

Chanchan Xu, Haiqing Wang, Li Zhou*, Bing Yan*. Phenotypic and transcriptomic shifts in roots and leaves of rice under the joint stress from microplastic and arsenic. Journal of Hazardous Materials 2023. (IF: 14.224)

Yuliang Kang , Jiali Wang , Wensi Zhang , Yuhang Xu , Bohui Xu , Guangbo Qu ,Yanyan Yu ,* Bing Yan ,* Gaoxing Su,* RNA extraction-free workflow integrated with a single-tube CRISPR-Cas-based colorimetric assay for rapid SARS-CoV-2 detection in different environmental matrices. Journal of Hazardous Materials 2023. (IF: 14.224)

Hai-Yuan Chi, Xiao-Xia Zhou,*, Min-Rong Wu, Wan-Yu Shan, Jing-Fu Liu, Jin-Quan Wan, Bing Yan, Rui Liu*. Regulating the Reaction Pathway of nZVI to Improve the Decontamination Performance through Magnetic Spatial Confinement Effect. Journal of Hazardous Materials 2023. (IF: 14.224)

JianLiu, YutingWen, YucongMo, WeizhenLiu, XiliangYan, HongyuZhou*, BingYan. Chemical speciation determines combined cytotoxicity: Examples of biochar and arsenic/chromium. Journal of Hazardous Materials 2023. (IF: 14.224)

Hsin-Heng Huang, Jianbo Jia, Luyao Ren, Shenqing Wang, Tongtao Yue*, Bing Yan*, and Yen-Ho Chu*. A Zwitterionic Solution for Smart Ionic Liquids to Evade Cytotoxicity. Journal of Hazardous Materials 2023. (IF: 14.224)

Fang Liu, Chunyan Liu, Yin Liu, Jiahui Wang, Yibing Wang,* Bing Yan*. Neurotoxicity of the Air-Borne Particles: From Molecular Events to Human Diseases. Journal of Hazardous Materials 2023. (IF: 14.224)

Huachao Zhao, Wei Ran, Guangzhi He, Hongxin Wei, Jiefang Sun, Xiaoxia Zhou, Shiwei Li, Jingfu Liu*, Bing Yan, Rui Liu*, and Guibin Jiang. SERS for Probing Highly Reactive Pd Sites with Elongated Pd–Pd Bonds on the Au Surface. ACS Catalysis 2023. (IF: 12.900)

Chao Liu, Haiqing Wang, Muhammad Usman, Mengyuan Ji, Jun Sha, Zhenda Liang, Lishan Zhu, Li Zhou*, Bing Yan*. Nonmonotonic Effect of CuO Nanoparticles on Medium-Chain Carboxylates Production from Waste Activated Sludge. Water Research 2023. (IF: 12.800)

Jie Zhang, Xianfeng Hou, Kena Zhang, Youwei Deng, Quanzhi Xiao, Yan Gao, Xiaoxia Zhou, Bing Yan. Deciphering fluorescent and molecular fingerprint of dissolved organic matter leached from microplastics in water. Water Research 2023, 121047 (IF: 12.800)

Jiachen Yan#, guohong Liu#, Hanle Chen, Song Hu, Xiaohong Wang, Bing Yan*, Xiliang Yan*. A Curated Toxicity Database for Machine Learning and Design of Environmentally Friendly Ionic Liquids. Environmental Science & Technology Letters 2023. (IF: 11.558)

Tianwei Hao, Yan Gao, Ze-Chen Li, Xiao-Xia Zhou,* and Bing Yan. Size-Dependent Uptake and Depuration of Nanoplastics in Tilapia (Oreochromis niloticus) and Distinct Intestinal Impacts. Environmental Science & Technology. 57, 38, 14127–14137. (IF: 11.357)

Weiyu Wang, Xuan Mao, Rui Zhang, Xiao-Xia Zhou, Yujiao Liu, Hongyu Zhou*, Jianbo Jia*, Bing Yan. Nanoplastic exposure at environmental concentration disrupts hepatic lipid metabolism through oxidative stress induction and ER homeostasis perturbation. Environmental Science & Technology. 2023, 57, 38, 14127–14137. (Supplementary Cover)(IF: 11.357)

Haiyan Zhang, Zhigang Yu, Chengcheng Zhu, Ruiqiang Yang*, Bing Yan, Guibin Jiang. Green or not? Environmental challenges from photovoltaic technology. Environ. Pollu 2023. (IF: 9.988)

Long Kong, Guizhen Yan, Xinxin Huang, Yanxin Wu, Xin Che, Jian Liu, Jianbo Jia, Hongyu Zhou*, Bing Yan. Sequential exposures of single walled carbon nanotubes and heavy metal ions to macrophages induce different cytotoxicity. Sci. Total Environ 2023, 161059 (IF: 9.8)

Xigui Liu, Liping Fang, Xiliang Yan, Jorge L. Gardea-Torresdey, Yan Gao, Xiaoxia Zhou*, Bing Yan. Surface functional groups and biofilm formation on microplastics: Environmental implications. Sci. Total Environ. 2023. (IF: 9.8)

Cong Li, Xinxin Huang, Weicui Min, Huoqing Zhong, Xiliang Yan, Yan Gao, Jianqiao Wang, Hongyu Zhou*, Bing Yan*. Inflammatory response induced by synergistic actions between nanoplastics and typical heavy metal ions in human cells. Environmental Science – Nano. 2023. (IF: 9.473)

Haiqing Wang, Yongtao Xu, Zhenda Liang, Zhiquan Chen, Li Zhou * and Bing Yan. Charged nanoplastics differentially affect the conjugative transfer of antibiotic resistance genes. Environmental Science – Nano. 2023. (IF:9.473)

Yongyi Wei, Hainan Sun* and Bing Yan*. Oxidized graphene alleviates benzo[a]pyrene-induced cytotoxicity by suppressing mitochondrial apoptosis pathways. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2023.

Siying Chen, Xiaohong Wang,* Xiaolin Ye, Yingju Qin, Haiqing Wang, Zhenda Liang, Lishan Zhu, Li Zhou*, Christopher J. Martyniuk, Bing Yan. Dopaminergic and serotoninergic neurotoxicity of lanthanide phosphate (TbPO4) in developing zebrafish. Chemosphere 2023. (IF: 8.943)

Chao Liu, Muhammad Usman, Mengyuan Ji, Jun Sha, Li Zhou,*, Bing Yan. Response mechanisms of Anaerobic fermentative Sludge to Zinc Oxide Nanoparticles during Medium-Chain Carboxylates Production from Waste Activated Sludge. Chemosphere 2023. (IF: 8.943)

Zhenda Liang, Zhiquan Chen, Yongtao Xu, Haiqing Wang, Li Zhou*, Bing Yan. Sustainable production of Fe-doped MnO2 nanoparticles for accelerated tetracycline antibiotic detoxification. Chemosphere 2023, 344, 140353. (IF: 8.943)

Yanxin Wu#, Rongtao Liu#, Jian Liu, Jianbo Jia, Hongyu Zhou*, Bing Yan. The role of crystallinity of palladium nanocrystals in ROS generation and cytotoxicity induction. Nanoscale 2023. (IF: 8.307)

Peng Cheng, Cong Yang, Shang Zhou, Junyu Huang, Rongrong Liu*, Bing Yan. Degradation efficiency of antibiotics by the sewage-fed microbial fuel cells depends on gram-staining property of exoelectrogens. Process Safety and Environmental Protection 2023. (IF: 7.926)

Jingzhou Wang , Jianbo Jia *, Dujia Wan , Xiujiao Pan , Haiyan Xiong , Chengjun Li , Yiguo Jiang *, Bing Yan *. Zn2+ loading as a critical contributor to the circ_0008553-mediated oxidative stress and inflammation in response to PM2.5 exposures. Journal of Environmental Sciences 2023. (IF: 6.900)

Penghao Wei, Bing Yan*. Hyperthyroidism induction by an ionic liquid in larval zebrafish via antagonizing retinoid X receptors. Aquatic Toxicology 2023. (IF: 5.202)

Xiaokun Liu, Zhiying Zhang, Nikodem Tomczak, Cong Yang, Chengjun Li *, Rongrong Liu*, Bing Yan. A bioinspired silica nanocomposite for enhanced multidrug-resistant bacteria treatment and wash-free imaging. Nanoscale Advances 2023. (IF: 4.700)