Index
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2012-2016
2009-2011
2005-2008
Before 2005

Yan Gao , Youwei Deng , Chengjun Li , Zechen Li , Shuai He , HaiYuan Chi , Xiao-Xia Zhou*, Bing Yan. Simple Extraction and Ultrasensitive Determination of Nanoscale Silver from Environmental Waters ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2022, in press. (IF: 8.198)