Index
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2012-2016
2009-2011
2005-2008
Before 2005

Wang, Wenyi; Sedykh, Alexander; Sun, Hainan; Zhao, Linlin; Russo, Daniel; Zhou, Hongyu; Yan, Bing*; Zhu, Hao*. Predicting Nano-bio Interactions by Integrating Nanoparticle Libraries and Quantitative Nanostructure Activity Relationship Modeling. ACS Nano. 2017. Vol 12. P641-12649. DOI: 10.1021/acsnano.7b07093. IF: 13.709.

Juan Ma; Ruibin Li; Yin Liu; Guangbo Qu; Jing Liu; Wenli Guo; Xinghong Li; Yajun Liu; Tian Xia; Bing Yan;, Sijin Liu*. Carbon nanotubes disrupt iron homeostasis and induce anemia of inflammation through inflammatory pathway as a secondary effect distant to their portal-of-entry. Small. 2017. Vol 15. P1-18. DOI: 10.1002/smll.201603830. IF: 9.598.

Yanyan Liu, Bing Yan, David A. Winkler, Jianjie Fu, Aiqian Zhang*. Competitive Inhibition Mechanism of Acetylcholinesterase without Catalytic Active Site Interaction: Study on Functionalized C60 Nanoparticles via in vitro and in silico Assays. ACS Applied Materials & Interfaces. 2017. Vol 22. P18626-18638. DOI: 10.1021/acsami.7b05459. IF: 8.097.

Jianhua Ge, Yi Zhang, Zhirui Dong, Jianbo Jia, Jiannan Zhu, Xiaoyuan Miao, Bing Yan*. Initiation of Targeted Nano-Drug Delivery In Vivo by A Multifunctional Magnetic Implant. ACS Applied Materials & Interfaces. 2017. Vol 24. P20771-20778. DOI: 10.1021/acsami.7b05009. IF: 8.097.

Gaoxing Su,* Huaqiao Jiang, Hongyan Zhu, Jing-Jing Lv, Guohai Yang, Bing Yan* and Jun-Jie Zhu*. Controlled deposition of palladium nanodendrites on tips of gold nanorods and their enhanced catalytic activity Nanoscale. 2017. Vol 34. P12494-12502. DOI: 10.1039/C7NR04046F. IF: 7.233.

Jia, Jianbo; Li, Feifei; Zhou, Hongyu; Bai, Yuhong; Liu, Sijin; Jiang, Yiguo; Jiang, Guibin; Yan, Bing*. Oral Exposure of Silver Nanoparticles or Silver Ions May Aggravate Fatty Liver Disease in Overweight Mice. Environmental Science & Technology. 2017. Vol 16. P9334-9343. DOI: 10.1021/acs.est.7b02752. IF: 6.198.

Yin Liu, Gaoxing Su, Fei Wang, Jianbo Jia, Shuhuan Li, Linlin Zhao, Yali Shi, Yaqi Cai, Hao Zhu, Bin Zhao, Guibin Jiang, Hongyu Zhou, Bing Yan*. Elucidation of the Molecular Determinants for Optimal PFOS Adsorption Using a Combinatorial Nanoparticle Library Approach. Environmental Science & Technology.. 2017. Vol 12. P7120-7127. DOI: 10.1021/acs.est.7b01635. IF: 6.198.

Jia, Jianbo; Li, Feifei; Zhai, Shumei; Zhou, Hongyu; Liu, Sijin; Jiang, Guibin; Yan, Bing*. Susceptibility of Overweight Mice to Liver Injury as a Result of the ZnO Nanoparticle-Enhanced Liver Deposition of Pb2+. Environmental Science & Technology. 2017. Vol 3. P1775-1784. DOI: 10.1021/acs.est.6b05200. IF: 6.198.

Yiqin Xu, Jianjun Wu, Xiaowu Peng, Ti Yang, Meiling Liu, Lijian Chen, Xin Dai, Zhishan Wang, Chengfeng Yang, Bing Yan, Yiguo Jiang*. LncRNA LINC00341 Mediates PM2.5-induced Cell Cycle Arrest in Human Bronchial Epithelial Cells. Toxicology Letters. 2017. Vol 276. P1-10. DOI: 10.1016/j.toxlet.2017.03.026. IF: 3.858.

Xue Bai, Fang Liu, Yin Liu, Cong Li, Shenqing Wang, Hongyu Zhou,Wenyi Wang, Hao Zhu, Dave Winkler*, Bing Yan*,Toward A Systematic Exploration of Nano-Bio Interactions. Toxicology and Applied Pharmacology 2017. Vol 323. P66-73. DOI: 10.1016/j.taap.2017.03.011. IF: 3.705.

Qiaohong Geng, Peifu Jiao*, Peng Jin, Gaoxing Su, Jinlong Dong and Bing Yan*, PD-1/PD-L1 Inhibitors for Immuno-oncology: From Antibodies to Small Molecules. Current Pharmaceutical Design. 2017. Vol 39. P6033-6041. DOI: 10.2174/1381612823666171004120152. IF: 3.052.

Bing Yan*, Qiuquan Wang, Guibin Jiang. Special issue editorial “Environmental nanotechnology and nanoimpact”. NanoImpact. 2017.

Jianbo Jia, Cuijuan Jiang, Bing Yan*. Nanoparticle toxicity in susceptible populations - investigation of mice models (in Chinese). Chinese Science Bulletin (Chinese Version). 2017.