Index
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2012-2016
2009-2011
2005-2008
Before 2005

Bing Yan*; Sijin Liu; Bin Zhao; Xiangdong Li; Qiang Fu; and Guibin Jiang. China's Flight for Clean Air and Human Health. Environmental Science&Technology. 2018. Vol 52. P8063-8064. DOI:10.1021/acs.est.8b03137. IF: 6.198.

Virender K. Sharma*; Christie M. Sayes; Binglin Guo; Suresh Pillai; Jason Parson; Chuanyi Wang; Bing Yan. Interactions between silver nanoparticles and other metal nanoparticles under environmentally relevant conditions: A review. Science of the Total Environment. 2018. Vol 653. P1042-1051. DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.10.411. IF: 4.900.

Hainan Sun; Yin Liu; Xue Bai; Xiaofei Zhou; Hongyu Zhou*; Sijin Liu; and Bing Yan*. Induction of oxidative stress and sensitization of cancer cells to paclitaxel by gold nanoparticles with different charge densities and hydrophobicities. Journal of Materials Chemistry B. 2018. Vol 6. P1633-1639. DOI: 10.1039/C7TB03153J. IF: 4.776.

Jianbo Jia; Yi Zhang; Yan Xin; Cuijuan Jiang; Bing Yan*; Shumei Zhai*. Interactions between Nanoparticles and Dendritic Cells: From the Perspective of Cancer Immunotherapy. Frontiers in Oncology. 2018. Vol 8. P1-11. DOI: 10.3389/fonc.2018.00404. IF: 4.416.

Gaoxing Su; Dandan Miao; Yanyan Yu; Min Zhou; Peifu Jiao; Xiaolong Cao; Bing Yan*; Hongyan Zhu*. Mesoporous silica-coated gold nanostars with drug payload for combined chemo-photothermal cancer therapy. Journal of Drug Targeting. 2018. P1-10. DOI: 10.1080/1061186X.2018.1499746. IF: 3.408.

Yabin Wang⁠; Li Zhou⁠; Xiaoling Wang⁠; Xiaokun Liu⁠; Liwen Jiang⁠; Jiahui Wang⁠; Hainan Sun⁠; Cuijuan Jiang⁠; Xueci Xing⁠; Yi Zhang⁠; Bingcai Pan⁠; Bing Yan*. A human cell panel for evaluating safe application of nano-ZrO⁠2/polymer composite in water remediation. Ecotoxicology Environmental Safety. 2018. Vol 166. P474-481. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.09.098. IF: 3.974.

Xue Bai; Yin Liu; Shengqing Wang; Chang Liu; Fang Liu; Gaoxing Su; Xiaowu Peng; Chungang Yuan; Yiguo Jiang; Bing Yan*. Ultrafine Particle Libraries For Exploring Mechanisms of PM-2.5-Induced Toxicity In Human Cells. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2018. Vol 157. P380-387. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.03.095. IF: 3.974.

Editorial. Yan B, Handy R. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2018 Apr 30;151:A1. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.02.029. IF: 3.974.

Peifu Jiao; Qiaohong Geng*; Peng Jin; Gaoxing Su; Houyun Teng; Jinlong Dong; Bing Yan*. Small molecules as PD-1/PD-L1 pathway modulators for cancer immunotherapy. Current Pharmaceutical Design. 2018. DOI: 0.2174/1381612824666181112114958. IF: 3.052.