Index
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2012-2016
2009-2011
2005-2008
Before 2005

Fengbang wang; Bolei Chen; Bing Yan; Yongguang Yin; Liang Hu; Yong Liang; Maoyong Song*; Guibin Jiang. Scattered Light Imaging Enables Real-Time Monitoring of Label-Free Nanoparticles and Fluorescent Biomolecules in Live Cells. Journal of the American Chemical Society. 2019. Vol 141. P14043-14047. DOI: 10.1021/jacs.9b05894. IF: 14.695.

Jing Liu; Yin Liu; Yang Miao; Yifan Guo; Hongyu Zhou; Fudi Wang; Tomas Ganz*; Bing Yan*; Sijin Liu*. New Thiazolidinones Reduce Iron Overload In Mouse Models Of Hereditary Hemochromatosis And Β-Thalassemia. Haematologica. 2019. Vol. 104 No. 9. DOI: 10.3324/haematol.2018.209874. IF: 9.090.

Yuchi Liu, Shixin Li, Xuejuan Liu, Hainan Sun, Tongtao Yue,* Xianren Zhang, Bing Yan,* and Dapeng Cao*. Design of Small Nanoparticles Decorated with Amphiphilic Ligands: Self-preservation Effect and Translocation into a Plasma Membrane. ACS Applied Materials & Interfaces .2019. 11, 27, 23822–23831. IF: 8.097.

Zhou, Xiaofei; Jia, Jianbo; Luo, Zhen; Su, Gaoxing; Yue, Tongtao; Yan, Bing*. Remote Induction of Cell Autophagy by 2D MoS2 Nanosheets via Perturbing Cell Surface Receptor and mTOR Pathway from Outside of Cell. ACS Applied Materials & Interfaces .2019. Vol 11. P6829-6839. DOI: 10.1021/acsami.8b21886. IF: 8.097.

Xiaofei zhou and Bing Yan*. Induction of mTOR-dependent Autophagy by WS2 Nanosheets from both Inside and Outside of Human Cells. Nanoscale. 2019. 11, 10684-10694. IF: 7.233.

Tongtao Yue, Hongyu Zhou, Hainan Sun, Shixin Li, Xianren Zhang,d Dapeng Cao, Xin Yi* and Bing Yan*. Why Nanoparticles Are Trapped at Cell Junctions When Cell Density Is High?. Nanoscale. 2019. Vol 11. P6602-6609. DOI: 10.1039/C9NR01024F. IF: 7.233.

Xiliang Yan, Alexander Sedykh, Wenyi Wang, Xiaoli Zhao, Bing Yan* and Hao Zhu*. In silico profiling nanoparticles: predictive nanomodeling using universal nanodescriptors and various machine learning approaches. Nanoscale. 2019. Vol 11. P8352-8362. DOI: 10.1039/C9NR00844F. IF: 7.233.

Pan, Xiujiao; Yuan, Xiaoru; Li, Xin; Gao, Sulian; Sun, Hainan; Zhou, Hongyu; Hou, Lujian; Peng, Xiaowu; Jiang, Yiguo*; Yan, Bing*. Induction of Inflammatory Responses in Human Bronchial Epithelial Cells by Pb2+-Containing Model PM2.5 Particles via Downregulation of a Novel Long Non-Coding RNA lnc-PCK1-2:1. Environmental Science & Technology. 2019. Vol 53. P4566-4578. DOI: 10.1021/acs.est.8b06916. IF: 6.198.

Tong Zhang , Gregory V. Lowry*, Natalie L. Capiro, Jianmin Chen, Wei Chen, Yongsheng Chen, Dionysios D. Dionysiou, Daniel W. Elliott, Subhasis Ghoshal, Thilo Hofmann, Heileen Hsu-Kim, Joseph Hughes, Chuanjia Jiang, Guibin Jiang, Chuanyong Jing, Michael Kavanaugh, Qilin Li, Sijin Liu, Bingcai Pan, Tanapon Phenrat, Xiaolei Qu, Xie Quan, Navid Saleh, Peter J. Vikesland, Qiuquan Wang, Paul Westerhoff, Michael S. Wong, Tian Xia, Baoshan Xing, Bing Yan, Lunliang Zhang, Dongmei Zhou, Pedro J. J. Alvarez. In situ remediation of subsurface contamination: Opportunities and challenges for nanotechnology and advanced materials. Environmental Science: Nano. 2019. 6, 1283-1302. DOI: 10.1039/C9EN00143C. IF: 6.087.

Jianqiao Wang; Yusuke Tanaka; Haruka Ohno; Jianbo Jia; Toshio Mori; Tangfu Xiao; Bing Yan; Hirokazu Kawagishi; Hirofumi Hirai. Biotransformation and detoxification of the neonicotinoid insecticides nitenpyram and dinotefuran by Phanerochaete sordida YK-624. Environmental Pollution. 2019. Vol 252. P 856-862. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.06.022. IF: 4.358.

Chuanfeng Teng; jianbo Jia; Virender K Sharma; Zhiping Wang; Bing Yan*. Size-Dependent Maternal-Fetal Transfer and Fetal Developmental Toxicity of ZnO Nanoparticles after Oral Exposures in Pregnant Mice. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2019. Volume 182, 109439. IF: 3.974.

Yan Mu; Jinqian Yu; Wenhua Ji; Long Chen; Xiao Wang; Bing Yan*. Alleviation of Pb2+ pollution-induced oxidative stress and toxicity in microglial cells and zebrafish larvae by chicoric acid. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2019. Vol 180. P396-402. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.05.040. IF: 3.974.

Jianbo Jia; Xiaoru Yuan; Xiaowu Peng; Bing Yan*. Cr(VI)/Pb2+ Are Responsible For PM2.5-induced Cytotoxicity in A549 Cells While Pulmonary Surfactant Alleviate Such Toxicity. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2019. Vol 172. P152-158. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.01.073. IF: 3.974.

Wenyi Wang; Xiliang Yan; Linlin Zhao; Daniel Russo; Shenqing Wang; Yin Liu; Sedykh Alexander; Xiaoli Zhao; Bing Yan; Hao Zhu*. Universal Nanohydrophobicity Predictions using Virtual Nanoparticle Library. Journal of Cheminformatics. 2019. Vol 11. P1-6. DOI: https://doi.org/10.1186/s13321-019-0329-8. IF: 3.893.

Qingxin Mu*; Bing Yan*. Editorial: Nanoparticles in Cancer Therapy-Novel Concepts, Mechanisms and Applications. Front. Pharmacol. 2019. Vol 9. P1552. DOI: 10.3389/fphar.2018.01552. IF: 3.831.

Liu, Yin; Wei, Yongyi; ZHANG, SONGYAN; Yan, Xiliang; Zhu, Hao; Xu, Li; Zhao, Bin; Xie, Heidi*; Yan, Bing*. Regulation of aryl hydrocarbon receptor signaling pathway and dioxin toxicity by novel agonists and antagonists. Chemical Research in Toxicology. 2020. 33, 2, 614–624. IF: 3.274.